องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สำนักงานปลัด

 
นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 062-8915287

นายชูเกิยรติ  ทรงสุริยะกุล
นางสาวเมธาวี วรรณพฤติ
นางสาวไพลิน  คำนึง
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวฐิตาภา  ปุริยะตะ
  นางสาวเก็จแก้ว  พักน้อย
นางสาวศศินิภา  เบ็ญเจิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอ๊อด  มิ่งมาลี
นายไพฑูรย์ พักน้อย -ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน
-ว่าง- นางสาวสีนวล พักน้อย นายวันนา  พุทธจิตร
คนงาน คนครัว จ้างเหมาบริการนายสดำ  ภูมิสุข


จ้างเหมาบริการ


 
 
   นายโรจนศักดิ์   ทับส่วย
 
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นายรดอำไภ  ลาดทา  นายเชย  ดีกร นายสอน   ไวการ
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
   
 
 นายพิทักษ์ธรรม  อุ่นเรือน   นายทยากร เพศสม
 จ้างเหมาบริการ    จ้างเหมาบริการ
 
 นายชนันธร  ศรีแก้ว  นางสาวสริญญา   ดีจรัส นายนิพัทธ์    เจนขนบ
จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ