องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองคลัง


นางสาวไพลิน  คำนึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)
(ว่าง) นางสาวพิมผกา  ปานทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี    
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเรืองอุไร ยวงอู
นางเกตุมณี  ฉิมมาลา (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ว่าง) นางสาวอัมลี แสงฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ 
   
นางสาวศรสวรรค์  พิมพ์สุวรรณ์ นางสาวภัทรภร  ยอนสุข นางสาวรัตนาพร จันทร์ทา
จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ