องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองคลัง

นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)
นางสาวอุมาพร  กระจ่างมล นางสาวพิมผกา  ปานทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี    
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเรืองอุไร ยวงอู
นางเกตุมณี  ฉิมมาลา (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ว่าง) นางสาวอัมลี แสงฉวี นายธีรวัฒน์ เทศชวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ 
   
 
นางสาวศรสวรรค์  พิมพ์สุวรรณ์

จ้างเหมาบริการ