องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]158
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]158
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]172
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)วนตำบล [ 20 พ.ย. 2563 ]159
5 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]164
6 รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด [ 19 พ.ย. 2562 ]172
7 รายงานควบคุมภายในกองคลัง [ 19 พ.ย. 2562 ]160
8 รายงานควบคุมภายในกองช่าง [ 19 พ.ย. 2562 ]159
9 รายงานควบคุมภายในกองการศึกษา [ 19 พ.ย. 2562 ]161
10 รายงานการควบคุมภายใน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]162
11 รายงานสรุปผลการตรวจสอบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 19 ก.ค. 2562 ]160
12 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]161
13 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 5 ก.ค. 2562 ]161
14 ควบคุมภายใน ปี 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]162