องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

นางสาวนันทิยากร  หวังผล


นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นางสิริวิมล เสริมทองหลาง
นางสาวพัชรพร พักน้อย
นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์อุดม
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกเพร็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกเพร็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกเพร็ก

นางสุมาลี แก้วเตชะ  
นางสาวแสงเดือนอยู่ประพิษ
ครูชำนาญการ คศ.2
ศูนย์พัฒนาบ้านร่มไทร

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านร่มไทร

 
นางสาวสุจรรยา มั่นจิตร

นางสาวชัญญา พักน้อย
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกแจง

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกแจง นางสาวนันท์นภัส เพชรประเสริฐ

นางสาวพรณิตา มิ่งมาลี
 ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านแสง์

 ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านแสง
   
 

นางสาวปิ่นนภา เพชรแหลมน้ำ

นางสาวบุษยมาศ มูลสาร
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาบ้านมะกอก

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาบ้านมะกอก
 
 นางสาวจุฑาทิพย์ หาญประสพ

จ้างเหมาบริการ