องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

ชุมชน

                องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  แห่ง มีรายชื่อผู้นำหมู่บ้านดังนี้

                1. นางอำไพ   เอกวงษ์                              ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก               087-9040128

                2. นางสายหยุด   คำสุขสวัสดิ์                   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านแสง                    087-0490319

             3. นายสืบพงษ์  คำสุขสวัสดิ์                    ตำแหน่งกำนันตำบลทัพเสด็จ หมู่ที่ 3 บ้านเจียงคำ   085-1934328

                4. นางอำไพ  แสนกล้า                            ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านโคกแจง                  085-2767698

                5. นางปราณี   พักน้อย                            ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านโคกทหาร                081-1582839

                6. นางสาลิกา  พุ่ม                                  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านมะกอก                    084-5626489

                7. นายสุชัย  ไวการ                                 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด              081-3627121

                8. นายสมชาย   ลำใย                             ตำแน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านน้อยพัฒนา                  085-4432959

                9.  นางสาวรัชฎา   อินทร์ประสงค์        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านร่มไทร                     085-3738597

                10. นาผ่องศรี  ระพันธ์                          ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านคลองแผง              089-9361089

                11. นายทรงศักดิ์   หงษ์ทอง                  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านคลองน้ำใส            090-2729820

                12. นายชาญชัย  แสนกล้า                     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านทัพเสรึ                   080-6404170

ศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์รวมกันร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

                                1. วัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์)

                                2. วัดมะกอก (บ้านโคกเพร็ก)

                                3. วัดโคกแจง

                                4. สำนักสงฆ์บ้านโคกทหาร

                                5. สำนักสงฆ์บ้านร่มไทร

                                6. สำนักสงฆ์ประทีปแสงธรรม (บ้านมะกอก)

การศึกษา

                ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  (ศูนย์การเรียนรู้ชุมขน)            จำนวน  1  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  จำนวน  3  แห่ง

                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก 

                                  - จำนวนเด็กเล็ก  35  คน

                                  - ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  คน

                2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์แสง์ 

                                 - จำนวนเด็กเล็ก  35  คน

                                 -  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  คน       

                3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร

                                  - จำนวนเด็กเล็ก  35  คน

                                  -  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  คน     

                4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก

                          

                5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง

                              

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  5  โรงเรียน

                1. โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  เนื้อที่ทั้งหมด  25  ไร่ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  344    คน   แยกเป็น  จำนวนนักเรียนชาย 184  คน  จำนวนนักเรียนหญิง 160  คน  ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา  2552  รวมทั้งหมด  20   คน   แยกเป็น จำนวนครูชาย   4   คน            จำนวนครูหญิง   14   คน

ข้อมูลจำนวนห้องเรียน    12  ห้อง นายทวี   เขตขัณฑ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพร็ก เบอร์โทร 037-247561-2 

                2. โรงเรียนบ้านเพียงหลวง17(บ้านแสง)  เนื้อที่ทั้งหมด  37  ไร่  2  งาน  78  ตารางวา ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแสง์  ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  186  คน   แยกเป็น  จำนวนนักเรียนชาย  89  คน  จำนวนนักเรียนหญิง  97   คนข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านแสง์  ปีการศึกษา  2553 รวมทั้งหมด  9  คน   แยกเป็น จำนวนครูชาย  1  คนจำนวนครูหญิง   8  คน ข้อมูลจำนวนห้องเรียน    8  ห้อง  นางธนภรณ์   ประยงค์เพชร             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสง์  (081-3744285)

3. โรงเรียนบ้านโคกแจง  เนื้อที่ทั้งหมด  70  ไร่  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแจง  ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  181  คน   แยกเป็น  จำนวนนักเรียนชาย  82 คน   จำนวนนักเรียนหญิง  99  คน ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกแจง   ปีการศึกษา  2553 รวมทั้งหมด  10  คน   แยกเป็น  จำนวนครูชาย  2  คน              จำนวนครูหญิง  8  คน  ข้อมูลจำนวนห้องเรียน    8  ห้อง   นางสาวภัทรภร   หมื่นมะเริง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกแจง  (081-3858582)

4. โรงเรียนบ้านโคกทหาร  เนื้อที่ทั้งหมด  25  ไร่  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทหาร  ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  150  คน   แยกเป็น                จำนวนนักเรียนชาย  76  คน จำนวนนักเรียนหญิง  74  คน  ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกทหาร ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  11  คน   แยกเป็น  จำนวนครูชาย  5  คนจำนวนครูหญิง  7  คน  ข้อมูลจำนวนห้องเรียน    8  ห้อง  นายทวนทอง   นามบุตร    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร (084-3248287)

5. โรงเรียนบ้านมะกอก  เนื้อที่ทั้งหมด  22  ไร่  3  งาน  33  ตารางวา  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งหมด  114   คน   แยกเป็น  จำนวนนักเรียนชาย  47  คนจำนวนนักเรียนหญิง   67  คน  ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา  2552  รวมทั้งหมด  10  คน   แยกเป็น  จำนวนครูชาย  3  คนจำนวนครูหญิง  7  คน  ข้อมูลจำนวนห้องเรียน    8  ห้อง  

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

                1. สนามฟุตบอล  8  แห่ง

                2. สนามตะกร้อ   5  แห่ง

                3. สนามวอลเลย์บอล    6    แห่ง

                4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 12 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

ให้หลักประกันและคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตายอันเนื่องมาจากการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน

                ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่ เนื่องมาจากการทำงานรวมไปถึงการคลอดบุตร ชราภาพ สงเคราะห์บุตรและว่างงาน ตามกฎหมายการประกันสังคม

                 ดำเนินการให้ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนที่พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลับเข้าทำงาน หรือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  61  จังหวัดสระแก้ว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายของตำบลทัพเสด็จ โดยการดูแลเกี่ยวกับกับสวัสดิการชุมชนและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ

                ดำเนินการให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบ

                 มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายของตำบลทัพเสด็จ โดยการดูแลเกี่ยวกับกับสวัสดิการชุมชนและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ

                ดำเนินการให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จดทะเบียนผู้พิการ  และช่วยเหลือในด้านค่าจัดการศพ        

 การสาธารณสุข

                รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                                - สถานีอนามัยบ้านโคกเพร็ก                 ผอ.รพ.สต. ชื่อ  นายสันติสุข  ลีสีสุข เบอร์โทร 086-1486952  

                                - สถานีอนามัยบ้านแสง                          ผอ.รพ.สต. ชื่อ  นายชาญชัย  ธรรมา เบอร์โทร 037-247878 , 084-3498129

                                - สถานีอนามัยบ้านโคกแจง  ผอ.รพ.สต. ชื่อ  นางสาวกนกพร   เพ็ชรโกมล เบอร์โทร 086-0918849

                                - สถานีอนามัยบ้านมะกอก     ผอ.รพ.สต. ชื่อ  นายทนง  สนธิศักดิ์ เบอร์โทร 094-2692562

 ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

                 สถานตำรวจประกอบด้วย 2 สถานี

                                - สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

                                - สถานีตำรวจภูธรตาพระยา

                ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ( ชรบ.) จำนวน  12  หมู่บ้าน