องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองช่าง


นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองช่าง

 (ว่าง)
นายช่างโยธา
 


นางสาวชนากานต์    เพ็ชรชื่น    (ว่าง)  (ว่าง)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)


นายชาตรี ดีวงค์

จ้างเหมาบริการ