องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
2 ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]13
3 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านโคกเพร็กเนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก [ 22 ส.ค. 2565 ]214
4 ประกาศข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]186
5 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก [ 18 ก.ค. 2565 ]192
6 การออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]204
7 ประการเรื่องการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเหตุพิเศษ เนื่องในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.พ. 2565 ]205
8 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 19 ม.ค. 2565 ]196
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]190
10 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. [ 22 ต.ค. 2564 ]190
11 สรุปผลสถิติผู้มารับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]185
12 เข้าดำเนินการตัดหญ้าและตัดต้นไม้สองข้างทาง [ 9 ก.ย. 2564 ]186
13 ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค [ 25 ส.ค. 2564 ]202
14 รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเทพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]202
15 เข้าซ่อมแซมเสียงตามสายในหมู่บ้าน [ 30 มิ.ย. 2564 ]202
16 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]208
17 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]186
18 ช่วยเหลือราษฎจากเหตุวาตภัย [ 6 พ.ค. 2564 ]187
19 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]204
20 คำสั่งและประกาศการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 2 เม.ย. 2564 ]201
 
หน้า 1|2|3|4|5