องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-2109351

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-2109351
นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 062-8915287
โทร 062-8915287
นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร  095-2266451 โทร  095-2266451