องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
4 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ย. 2565 ]19
8 ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]189
9 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก เนื่องจากการแพร่ระบาดโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) [ 25 ส.ค. 2565 ]189
10 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]183
11 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ส.ค. 2565 ]187
12 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ส.ค. 2565 ]183
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะทำงานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]187
14 คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานแลัความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน สำนักปลัด อบต.ทัพเสด็จ [ 19 ส.ค. 2565 ]184
15 คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานแลัความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน กองการศึกษา ฯ อบต.ทัพเสด็จ [ 17 ส.ค. 2565 ]9
16 คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานแลัความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน กองช่าง อบต.ทัพเสด็จ [ 17 ส.ค. 2565 ]13
17 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 16 ส.ค. 2565 ]189
18 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ภายในส่วนราชการ อบต.ทัพเสด็จ [ 30 พ.ค. 2565 ]186
19 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 10 พ.ค. 2565 ]185
20 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ [ 10 พ.ค. 2565 ]185
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7