องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 18 ก.ย. 2566 ]2
2 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 ก.ค. 2566 ]15
3 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 6 มิ.ย. 2566 ]17
4 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 มิ.ย. 2566 ]16
5 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ภายในส่วนราชการ ของสำนักปลัดอบต.ทัพเสด็จ [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]19
7 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าน้าที่ปัฏิบัติงานประจำศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]22
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 ก.พ. 2566 ]36
9 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมามัญสภา อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]28
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]24
11 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]24
12 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]24
13 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]26
14 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]30
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 9 ธ.ค. 2565 ]24
17 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ย. 2565 ]45
18 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเด็จ ประจำปีงบ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]232
19 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเด็จ ประจำปีงบ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]193
20 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเด็จ ประจำปีงบ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7