องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]4
2 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก เนื่องจากการแพร่ระบาดโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) [ 25 ส.ค. 2565 ]13
3 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]17
4 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 ส.ค. 2565 ]16
5 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ส.ค. 2565 ]15
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะทำงานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]15
7 คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานแลัความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน สำนักปลัด อบต.ทัพเสด็จ [ 19 ส.ค. 2565 ]13
8 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 16 ส.ค. 2565 ]13
9 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ภายในส่วนราชการ อบต.ทัพเสด็จ [ 30 พ.ค. 2565 ]163
10 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 10 พ.ค. 2565 ]160
11 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ [ 10 พ.ค. 2565 ]159
12 คำสั่งแต่งตั้ง กำหนดงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้ รองปลัด อบต. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ อบต.ทัพเสด็จ [ 10 พ.ค. 2565 ]164
13 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ภายในส่วนราชการ อบต.ทัพเสด็จ [ 10 พ.ค. 2565 ]153
14 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ [ 10 พ.ค. 2565 ]159
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงาน 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]161
16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]174
17 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 28 ก.พ. 2565 ]161
18 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 28 ก.พ. 2565 ]161
19 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 28 ก.พ. 2565 ]160
20 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 28 ก.พ. 2565 ]168
 
หน้า 1|2|3|4|5|6