องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
คำสั่งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]3
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]6
3 คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ของบุคคลภายในของกองช่าง [ 10 ม.ค. 2567 ]4
4 ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 3 พ.ย. 2566 ]10
5 คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ พนักงานปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน วันหยุดราชการ (นักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตามโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย [ 3 พ.ย. 2566 ]13
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 พ.ย. 2566 ]13
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]22
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 9 ต.ค. 2566 ]21
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]22
10 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 18 ก.ย. 2566 ]21
11 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 ก.ค. 2566 ]34
12 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 6 มิ.ย. 2566 ]36
13 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 มิ.ย. 2566 ]34
14 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ภายในส่วนราชการ ของสำนักปลัดอบต.ทัพเสด็จ [ 6 มิ.ย. 2566 ]38
15 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]40
16 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าน้าที่ปัฏิบัติงานประจำศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]48
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 27 ก.พ. 2566 ]53
18 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมามัญสภา อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]46
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]44
20 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8