องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม/ขนส่ง

                - ถนนลาดยาง                                                                                  จำนวน  4  สาย

                                ถนนลาดยาง  บ้านโคกเพร็ก บ้านโคกสะอาด               4,225       เมตร

                                ถนนลาดยาง  บ้านเจียงดำ บ้านโคกแจง                       4,674        เมตร

                                ถนนลาดยาง  บ้านตาพระยา บ้านคลองแผง                 1,855       เมตร

                                ถนนลาดยาง  โคกทหาร ร่มไทร                                  4,440        เมตร                             

                - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                        ภายในหมู่บ้าน

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกเพร็ก

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านแสง์

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านเจียงดำ

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านเโคกแจง

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกทหาร

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านมะกอก

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านโคกสะอาด

                                ถนนคอนกรีตเสริมบ้านน้อยพัฒนา

                - ถนนลูกรัง                     ภายในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน

                                - ถนนลูกรังบ้านร่มไทร

                                - ถนนลูกรังบ้านคลองน้ำใส

                                - ถนนลูกรังบ้านคลองแผง

                                - ถนนลูกรังบ้านทัพเสรี

การไฟฟ้า

                - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าสำรวจจริง 1,766 ครัวเรือน  (ครัวเรือนสำรวจจริง1,843 ครัวเรือน)

                - จำนวนครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้  77  ครัวเรือน

                - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า    ร้อยละ  96  ของพื้นที่ทั้งหมด

                - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง)            จำนวน  120  จุด  ครอบคลุม 12  หมู่บ้าน

การประปา

                - การประปาอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาหมู่บ้าน

 การไปรษณีย์ โทรเลข

                - การไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานไปรษณีย์ สาขาอำเภอตาพระยาการสื่อสารแห่งประเทศไทย

โทรคมนาคม

                                - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่                                จำนวน  22    เลขหมาย

                                - โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่                                 จำนวน  24   เลขหมาย

                                - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว                     จำนวน  12  แห่ง

                                - โทรศัพท์มือถือ       ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลทัพเสด็จ