องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร

                ประชากรในพื้นที่ตำบลทัพเสด็จส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

                ก.  ทำนา             36,906      ไร่

                ข.  ทำไร่            4,703        ไร่

                ง.  เลี้ยงสัตว์ ( โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่    120  ไร่

                จ. อุตสาหกรรมครัวเรือน          50  ไร่

พาณิชยกรรมและบริการ

                ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและบริการ มีดังนี้

                -  สถานีบริการน้ำมัน     10       แห่ง

                - ร้านค้า                          71       แห่ง

                - บังกะโล                         1       แห่ง

                - โรงสี                            14       แห่ง

                -  ร้านเสริมสวย                2      ร้าน

                - ร้านซ่อม                       10      แห่ง

                - ร้านเฟอร์นิเจอร์             5       แห่ง