องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
มีหนองน้ำใหญ่ เมื่อสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทัพไปตีประเทศกัมพูชา ได้มาตั้งค่ายพักแรมที่ข้างหนองน้ำใหญ่นี้ ต่อมาสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่าตำบลทัพเสด็จ

พื้นที่
ที่ราบ ป่าเสื่อมโทรม

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.1,966 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 34 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
เดินทางจากอำเภอตาพระยามาตามถนนราชวิถี ถึงด่านตรวจที่สี่แยกบ้านโคกเพร็ก ระยะทาง 3.5 กม. เลี้ยวขวาถึงบ้านโคกเพร็กเป็นบ้านแรก และหมู่บ้านอื่นๆต่อไป

ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ