องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนันทิยากร  หวังผล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน