องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนันทิยากร  หวังผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
นางสาวนันทิยากร  หวังผล

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นางสาวศรสวรรค์ พิมพ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง- นางสิริวิมล เสริมทองหลาง -ว่าง- นางสาวชัญญา  พักน้อย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกเพร็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกเพร็ก
จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกเพร็ก


-ว่าง- นางสาวสุจรรยา  มั่นจิตร
-ว่าง- นางสาวแสงเพ็ชร  มั่นคง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกแจง
ผู้ข่วยครูผู้ช่วย
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกแจง
จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาบ้านโคกแจง

-ว่าง- -ว่าง- นางสาวนันท์นภัส เพชรประเสริฐ นางสาวจันทิมา เพชรประเสิรฐ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ศูนย์พัฒนาบ้านแสง์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านแสง์
จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาบ้านแสง์

-ว่าง- นางสุมาลี แก้วเตชะ
นางสาวแสงเดือน  อยู่ประพิษ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านร่มไทร
ครูชำนาญการ คศ.2
ศูนย์พัฒนาบ้านร่มไทร

(ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาบ้านร่มไทร

-ว่าง- -ว่าง- นางสาวปิ่นนภา เพชรแหลมน้ำ นางสาวบุษยมาศ มูลสาร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านมะกอก
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาบ้านมะกอก
จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)
ศูนย์พัฒนาบ้านมะกอก