องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สำนักปลัด


นายชูเกิยรติ  ทรงสุริยะกุล
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง- นางสาวไพลิน  คำนึง นางสาวเมธาวี  เรืองศรี นายชูเกิยรติ  ทรงสุริยะกุล -ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน นิติกร

-ว่าง- นางสาวสีนวล  พักน้อย
-ว่าง- นางสาวฐิติภา  ปุริยะตะ

เจ้าพนักงานธุรการ
คนครัว
ภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศศินิภา เบ็ญเจิด   
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- นายสดำ ภูมิสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน คนงาน จ้างเหมาบริการ
นางสาวเก็จแก้ว  พักน้อย นางสาวเกวลี  คงสวัสดิ์ นายวันนา   พุทธจิตร นางสาวนภาวรรณ  ตุมแมน  นายชานนท์   ตรีกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ อาสาบริบาลท้องถิ่น จ้างเหมาบริการ


นายไพฑูรย์  พักน้อย
นายอ๊อด   มิ่งมาลี

 นางอำพร   อยู่ขอบเวียง

พนักงานขับรถยนต์ นักงานขับรถยนต์
อาสาบริบาลท้องถิ่น

 
 
   นายโรจนศักดิ์   ทับส่วย
 
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นายรดอำไภ  ลาดทา -ว่าง- นายเชย  ดีกอน นายสอน   ไวการ
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถกระเช้า) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
พนักงานประจำรถกู้ชีพ
พนักงานประจำรถกู้ชีพ พนักงานประจำรถกู้ชีพ พนักงานประจำรถกู้ชีพ
 นายพิทักษ์ธรรม  อุ่นเรือน นายเดชาธร  เทียมสงวน

นายชนันธร  ศรีแก้ว
 จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)  จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)  จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)  จ้างเหมาบริการ(รถกู้ชีพ)นายทยากร เพศสมจ้างเหมาบริการ