องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

คณะผู้บริหาร


นายพลาย  มั่นยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-9859777


นายกนก  รัตนดิษฐ์
นายสนอง  เฟื่องฟุ้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081-7412059
โทร 086-1552355

นางสมมี  ไท้เชียง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-1350652