องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ่าน สมาชิก อบต. และ โรงเรียนทั้ง5แห่ง 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน
๓.เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการทำกระทงของไทย

๔.เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีไทย

2024-01-17
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-06
2023-11-28
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-12
2023-10-02
2023-08-30