องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ร่วมกับนักโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  

วัตถุประสงค์

. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะประโยชน์ สรรพคุณจากพืชสมุนไพรให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบลทัพเสด็จ

๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในตำบลทัพเสด็จให้รู้จักคุณค่าและหวงแหนพืชสมุนไพร

2024-01-17
2024-01-15
2024-01-08
2023-12-06
2023-11-28
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-12
2023-10-02
2023-08-30