วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านคลองแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง