วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4,7,8,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้าน - ไปทำนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองและถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการศิลปะการแกะสลักลวดลายบนกระจก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง