วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงการขุดร่องระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4,7,8,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้าน - ไปทำนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองและถนนลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง