วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพเสด็จ ประจำ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดหาน้ำดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง