วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเตรียมสนามแข็งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาพิธีเปิด ? ปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพเสด็จ ประจำ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง