วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาพิธีเปิด ? ปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์)ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำ พ.ศ.2562 (ครั้งที2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกระจกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง