วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาแห่เทียนเข้าพรรษาตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสำนักงาน อบต.ทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ ?รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการ ?รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง