วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ ?รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการ ?รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาต้นไม้ ขุดหลุมพร้อมปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอัดขยายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมใส่กรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมประปาแบบบาดาล บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมาค่าจัดตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง