วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง