วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างเส้นหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสำนักงาน อบต.ทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรุงปรับคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันตามโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารว่างตามโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง