วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำPVC หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง