วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำตามซอยพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นสระเปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการรางระบายน้ำแบบไม่มีฝาปิด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างสำนักงาน อบต.ทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการถนนลำเลียงการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง