วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างตามโครงการ?รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างตามโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแม็คโครตามโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง