วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายและจัดแต่งพานดอกไม้สดตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารว่างการประชุมแผนกำหนดการตรวจติดตาม เร่งรัดการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง