วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายและจัดแต่งพานดอกไม้สดตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารว่างการประชุมแผนกำหนดการตรวจติดตาม เร่งรัดการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง