วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวบุษยมาศ มูลสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวปิยมน ซอยจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวพรณิตา มิ่งมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายชาตรี ดีวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายทยากร เพศสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายสดำ ภูมิสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 (โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง