วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับ ศพด. จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลประจำตำบล (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลประจำตำบล (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวนภาวรรณ ตุมเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวจูลีเซร่า มะเลนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวสรญญา ดีจรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายชนันธร ศรีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายนิพัทธ์ เจนขนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ธรรม อุ่นเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 นายวันนา พุทธจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง