วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวปิยมน ซอยจิตร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นายทยากร เพศสม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นายสดำ ภูมิสุข ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าตอบตอบแทนอาสาสมัครบริบาลประจำตำบล นางอำพร อยู่ขอบเวียง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวจุฑาทิพย์ หาญประสพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวจูลีเซร่า มะเลนี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวชัญญา พักน้อย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวทิวานันท์ แสนกล้า ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวบุษยมาศ มูลสาร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป นางสาวพรณิตา มิ่งมาลี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง