วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป นางสาวพัชรพร พักน้อย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ5074 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลประจำตำบล นางสาวนภาวรรณ ตุมเมน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง