วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ 35 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป นางสาวพัชรพร พักน้อย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ5074 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง