วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวทิวานันท์ แสนกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวบุษยมาศ มูลสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวพรณิตา มิ่งมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวพัชรพร พักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวศรสวรรค์ พิมพ์สุวรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวสริญญา ดีจรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวแสงเดือน อยู่ประพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายชนันธร ศรีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทยากร เพศสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายพิทักษ์ธรรม อุ่นเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง