วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายชนันธร ศรีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทยากร เพศสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายพิทักษ์ธรรม อุ่นเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายวันนา พุทธจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสดำ ภูมิสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
เหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายชาตรี ดีวงค์
31  ต.ค. 2565
เหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายนิพัพทธ์ เจนขนบ
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวจุฑาทิพย์ หาญประสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวชัญญา พักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวทิวานันท์ แสนกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง