วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายนิพัทธ์ เจนขนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นายวันนา พุทธจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำในหมู่บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข7975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวจุฑาทิพย์ หาญประสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวชัญญา พักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวทิวานันท์ แสนกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวนภาวรรณ ตุมแมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวบุษยมาศ มูลสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง