วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน อบต. ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน อบต.ทัพเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน อบต. ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านแสง์ หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่3 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง