วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการรางระบายน้ำแบบไม่มีฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1เมตร หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพร็ก หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร บ้านมะกอก หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง