วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานายนายสดำ ภูมิสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานายนิพัทธ์ เจนขนบ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานายพิทักษ์ธรรม อุ่นเรือน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานายวันนา พุทธจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใส่รถยนต์ส่วนกลางประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 วงเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแผง หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงดำ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านร่มไทร หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร บ้านโคกแจง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับดินพร้อมลูกรังลำเลียงการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง