วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมานายวันนา พุทธจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมานายสดำ ภูมิสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาอำพร อยู่ขอบเวียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมานางสาวภัทรภร ยอนสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมานายจักรกฤษณ์ เนินหนู ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1เมตร หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านร่มไทร หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างนายชนันธร ศรีแก้วเหมานายชนันธร ศรีแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานางสาวชัญญา พักน้อย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมานางสาวนภาวรรณ ตุมแมน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง