วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายเสียงตามสายใหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ เข้าแผนงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมานางสาวเกวลี คงสรสวัสดิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง