วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคาศาลาประชาคม หมู่ที่7 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านโคกแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายเสียงตามสายใหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ เข้าแผนงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง