วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวันตามโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดดังรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง