วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตาตามโครงการคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง